Điện thoại Nghệ An, Shop điện thoại lớn nhất Nghệ An